KIT KE 9.24 - TS 971 - 1x240V - 40m2 - P

Part No.